Sprzęt stomijny

Zasady zaopatrzenie w sprzęt stomijny w Polsce

Produkty do zaopatrzenia stomii są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach miesięcznych limitów kwotowych określonych przez Ministra Zdrowia.

Pacjent w celu uzyskania pełnego zaopatrzenia stomijnego potrzebuje zlecenia na worki i płytki stomijne (kod W.01.01) oraz zlecenia na akcesoria stomijne (kod W.02.01).

KODY ZAOPATRZENIA ORAZ LIMITY FINANSOWANIA DLA ZLECEŃ NA WORKI I PŁYTKI STOMIJNE:

 • W.01.01.I – Ileostomia: limit 450,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%
 • W.01.01.IP Inne przetoki i stomie*: limit 450,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%
 • W.01.01.K – Kolostomia: limit 450,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%
 • W.01.01.U – Urostomia: limit 530,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%

KODY ZAOPATRZENIA STOMIJNEGO ORAZ LIMITY FINANSOWANIA PRZY PIERWSZYM JEDNORAZOWYM ZLECENIU NA WYROBY MEDYCZNE DLA NOWO WYŁONIONYCH STOMII I PRZETOK:

 • W.01.02.I – Ileostomia: limit 900,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%
 • W.01.02.IP – Inne przetoki i stomie*: limit 900,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%
 • W.01.02.K – Kolostomia: limit 900,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%
 • W.01.02.U – Urostomia: limit 1060,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 0%

Uwaga: Pacjentom po operacji wyłonienia stomii lub wytworzeniu przetoki przysługuje pierwsze zlecenie w podwójnym limicie finansowania. Zlecenie w kodzie W.01.02 może być wystawione jednorazowo na 1 miesiąc wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia tej samej przetoki w kodzie W.01.01 w powyższym okresie.

KODY ZAOPATRZENIA NA AKCESORIA STOMIJNE ORAZ LIMITY FINANSOWANIA NA ZLECENIU NA WYROBY MEDYCZNE:

 • W.02.01.IIleostomia: limit 120,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%
 • W.02.01.IPInne przetoki i stomie*: limit 120,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%
 • W.02.01.KKolostomia: limit 120,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%
 • W.02.01.UUrostomia: limit 120,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%

KODY ZAOPATRZENIA NA AKCESORIA STOMIJNE ORAZ LIMITY FINANSOWANIA PRZY PIERWSZYM JEDNORAZOWYM ZLECENIU NA WYROBY MEDYCZNE DLA NOWO WYŁONIONYCH STOMII I PRZETOK:

 • W.02.02.IIleostomia: limit 240,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%
 • W.02.02.IPInne przetoki i stomie*: limit 240,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%
 • W.02.02.K – Kolostomia: limit 240,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%
 • W.02.02.U – Urostomia: limit 240,00 zł/m-c, odpłatność pacjenta 20%

Uwaga: Pacjentom po operacji wyłonienia stomii lub wytworzeniu przetoki przysługuje pierwsze zlecenie w podwójnym limicie finansowania. Zlecenie w kodzie W.02.02 może być wystawione jednorazowo na 1 miesiąc z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia tej samej przetoki w kodzie W.02.01 w powyższym okresie.

*przetoki i stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów z wyjątkiem nefrostomii

Lekarze poniższych specjalizacji są uprawnieni do wypisywania zleceń na worki stomijne i akcesoria stomijne:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii
 • W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej
 • Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 99)

Zlecenie może zostać wystawione maksymalnie na okres 12 miesięcy. Pacjenci mogą odebrać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 6 miesięcy.

Jak otrzymać sprzęt stomijny w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia?

1. Otrzymanie zleceń na sprzęt stomijny

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny, ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy. Na zleceniu lekarz wybiera odpowiedni KOD ZAOPATRZENIA w zależności od rodzaju posiadanej stomii. W przypadku zlecenia na worki i płytki stomijne będzie to:

 • W.01.01.K – Kolostomia
 • W.01.01.I – Ileostomia
 • W.01.01.U – Urostomia
 • W.01.01.IP – Inne przetoki i stomie

Od stycznia 2023 r. potrzebujesz osobnego zlecenia na akcesoria stomijne w odpowiednim kodzie zaopatrzenia w zależności od rodzaju posiadanej stomii:

 • W.02.01.K – Kolostomia
 • W.02.01.I – Ileostomia
 • W.02.01.U – Urostomia
 • W.02.01.IP – Inne przetoki i stomie

Jeżeli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wyłonienia stomii), zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne otrzymasz przy wypisie ze szpitala. Zlecenie to otrzymasz w podwójnym limicie finansowania. Pamiętaj, ze przysługuje Ci osobne zlecenia worki stomijne i akcesoria stomijne. Po kolejne zlecenia udaj się do przychodni lub poradni, w której przyjmują uprawnieni lekarz POZ, felczer, chirurg, onkolog lub urolog (dotyczy urostomii), gastroenterolog (dotyczy kolostomii, ileostomii), geriatra, lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog, ginekolog onkologiczny (dotyczy kolostomii, ileostomii, urostomii), otolaryngolog (dotyczy przetoki śliniankowej), lekarz rehabilitacji oraz pielęgniarka i położna. Ważne, aby przychodnia lub poradnia miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZLECENIA

Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych są obligatoryjnie weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych NFZ już na etapie wystawiania zlecenia przez osobę uprawnioną. Innymi słowy, lekarz wystawiając zlecenie na sprzęt stomijny i zlecenie na akcesoria stomijne sam dokona ich potwierdzenia w sposób elektroniczny łącząc się ze specjalną usługą NFZ. Oznacza to, że zlecenia będą nadawać się do realizacji od razu po ich wystawieniu i przejściu pozytywnej weryfikacji w systemie informatycznym NFZ – bez konieczności ich ręcznego potwierdzenia i wizyty w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

W przypadku odręcznie wypisanego zlecenia (wystawionego poza systemem eZWM) na obowiązującym wzorze zlecenia, pacjent musi potwierdzić zlecenia na worki stomijne i zlecenia na akcesoria stomijne w dowolnej placówce NFZ osobiście lub przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia.

Podobnego potwierdzenia wymaga:

 • zlecenie wystawione przez placówkę medyczną poza systemem eZWM, które nie posiada unikalnego numeru identyfikacyjnego zlecenia
 • zlecenie wystawione w systemie eZWM, które zostało zweryfikowane negatywnie, gdzie lekarz nie zna powodu negatywnej weryfikacji zlecenia

2. Odbiór sprzętu do zaopatrzenia stomii

Po odbiorze zlecenia lekarskiego z pozytywnym wynikiem weryfikacji, udaj się do punktu zaopatrzenia (sklepu medycznego) posiadającego umowę na wydawanie sprzętu stomijnego w ramach refundacji NFZ. Sprzęt stomijny możesz odebrać osobiście lub za pośrednictwem wybranej osoby:

 • w Sklepie medycznym Sturomedica przy ul. Dzikiej 15 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, tel. kom. 530 612 783;
 • w innym sklepie medycznym (punkcie zaopatrzenia) zajmującym się sprzedażą sprzętu stomijnego, który posiada podpisaną umowę refundacyjną z NFZ.
 • korzystając z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową: refundowany sprzęt do zaopatrzenia stomii możesz otrzymać bezpośrednio do domu pocztą kurierską bez żadnych kosztów przesyłki.
W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy skontaktować się telefonicznie ze Sklepem Medycznym Sturomedica pod nr tel. 530 612 783 lub pod adresem email: zamowienia@sturomedica.pl – do wysyłki sprzętu wystarczy tylko podanie numeru PESEL pacjenta i numeru identyfikacyjnego zlecenia!
Możesz także wysłać prawidłowo wystawione zlecenia na sprzęt stomijny listem poleconym na adres:
Sklep Medyczny Sturomedica,
ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa
dołączając następujące informacje:
• nazwę, numery katalogowe i ilość sprzętu medycznego, jaki chcesz otrzymać
• adres dostawy i numer telefonu dla kurieraProdukty dostarczymy na Twój adres BEZPŁATNIE POCZTĄ KURIERSKĄ.

Przed realizacją zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy sprawdzić prawidłowość jego danych:

 • Czy został wygenerowany kod kreskowy wraz z numerem ewidencyjnym w prawym górnym rogu zlecenia,
 • Czy w przypadku pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi został wpisany kod tytułu uprawnień np. 47ZN, 47ZND, 47DN oraz informacje o dokumencie potwierdzającym uprawnienie (nazwa, data wystawienia, data ważności),
 • Czy został wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia i liczba przetok,
 • Czy w polu „liczba sztuk” została wpisana prawidłowa krotność ryczałtu (tj. 1 na miesiąc lub w przypadku pacjentów z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND lub 47DN – odpowiednio większa liczba, maksymalnie 5),
 • Czy jest wskazany pierwszy miesiąc zaopatrzenia oraz podana liczba miesięcy, na które wystawiane jest zlecenie (maks. 12 m-cy).

Stan prawny: styczeń 2024